OCIP

ThaiSoc OCIP @ Chantaburi

For the first time, we embarked on a journey to make positive impact on the lives of Thai students in Chanthaburi

ชมรมนักเรียนไทยในสิงคโปร์ ได้จัดโครงการค่ายอาสาขึ้น ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2558 เพื่อพัฒนาห้องสมุดและจัดกิจกรรมกีฬาสี ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง อำเภอทับไทร จังหวัดจันทบุรี โดยโรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 153 คน

โดยวันแรก วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ทางชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมปฐมพยาบาล เพื่อถ่ายทอดวิธีการปฐมพยาบาลเพื้องต้น ตลอดจนถ่ายทอดทักษะในการรับมือกับอุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งส่งมอบกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับทางโรงเรียน

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เนื่องจากเป็นวันเสาร์ที่โรงเรียนปิดทำการ สมาชิกในชมรมฯ จึงใช้เวลาทั้งวันในห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อทำความสะอาด จัดย้ายชั้นวางหนังสือ จัดหมวดหมู่หนังสือ และจัดเรียงหนังสือเข้าชั้น ตามหมวดหมู่

Continue reading